Law Schools in Wisconsin

TLS Programs - Wisconsin Law Schools - WI

Marquette University Law School - Milwaukee, WI
      TLS Profile       TLS Stats       Rankings       Discuss Marquette Law


University of Wisconsin Law School - Madison, WI
      TLS Profile       TLS Stats       Rankings       Discuss U of Wisconsin Law